הודעה בדבר תנאי עבודה

 

(בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס”ב – 2002)

 

 

1. שם המעביד: ____________ (להלן: “החברה”).

כתובת: ___________.

 

2. שם העובד:_______________ (להלן: “העובד”).

ת.ז. : _____________.

כתובת : _________________ .

 

3. תקופת העבודה

א. חוזה לתקופה בלתי קצובה –

תאריך תחילת עבודה _________________ .

ב. חוזה לתקופה קצובה –

תאריך תחילת עבודה _________________ .

מועד סיום עבודה ____________________ .

 

4. עיקרי התפקיד

החברה תעסיק את העובד בתפקיד : _________________ במסגרתו ימלא העובד את התפקידים הבאים:

א. __________________________ .

ב. __________________________ .

ג. __________________________ .

 

5. ממונה ישיר

הממונה הישיר על העובד יהיה (שם הממונה) ________________________ .

(תואר תפקידו של הממונה) __________________________ .

 

6. שכר עבודה ומועדי תשלום

א. בתמורה לעבודתו יקבל העובד שכר בסך __________ ? ברוטו/נטו (לשעה/ליום/לחודש)

בנוסף, יקבל העובד את התוספות הבאות: ____________________ .

ב. שכר העבודה ישולם לעובד בכל _____________ בחודש.

ג. לגבי עובד המקבל שכר עבודתו על פי דירוג מכוח הסכם קיבוצי או לפיו:

דירוג העובד: _________________________ .

דרגת העובד: _________________________ .

 

7. שעות העבודה

העובד יעבוד בחברה בהיקף של משרה מלאה / חלקית בת _______ שעות בשבוע _____ ימים בשבוע בין השעות _____ ל- ______ .

 

8. מנוחה שבועית

יום המנוחה השבועי של העובד יהיה יום שישי / יום שבת / יום ראשון.

 

9. תנאים סוציאליים

הפרשה לקופות גמל / ביטוח מנהלים

א. עם תחילת עבודתו של העובד בחברה / לאחר שישלים העובד _____

חודשי עבודה בחברה, תעביר החברה עבור עובד תשלומים חודשיים

לקופות גמל _____/ ביטוח מנהלים ______ (להלן: “קופה”) (יש לפרט

את שם הקופה) כדלקמן:

1. השתתפות החברה בשיעור 5% ממשכורתו החודשית של העובד על

חשבון תגמולים.

2. השתתפות החברה בשיעור של 8.33% ממשכורתו החודשית של

העובד על חשבון פיצויים.

3. השתתפות העובד בשיעור 5% שינוכו ממשכורתו החודשית.

ב. משכורת חודשית לעניין זה: ___________________ .

 

אובדן כושר עבודה

החברה תעביר לקופה סכום השווה ל- % _____ ממשכורתו החודשית של העובד על חשבון ביטוח אובדן כושר עבודה . תשלום זה יחול על החברה / העובד.

 

קרן השתלמות

 

א. עם תחילת עבודתו של העובד בחברה/ לאחר שישלים _____ חודשי

עבודה בחברה תעביר החברה לקרן השתלמות המוכרת ע”י שלטונות מס

הכנסה ____________ (יש לפרט את שם הקופה) סכום השווה ל- 7.5%

– 5% ממשכורתו החודשית של העובד.

ב. במקביל תעביר החברה סכום נוסף שינוכה משכרו של העובד בשיעור של

2.5% ממשכורתו החודשית.

 

פנסיה מקיפה

א. עם תחילת עבודתו של העובד/ בחברה לאחר שישלים ____ חודשי עבודה בחברה יבוטח העובד בפנסיה מקיפה של _____ (יש לפרט את שם הקרן) (להלן: “הקרן”). להבטחת זכויות העובד לקרן הפנסיה תעביר החברה תשלומים כדלקמן:

1. השתתפות החברה בשיעור של 12% ממשכורתו החודשית של העובד: 6% על חשבון תגמולים ו- 6% על חשבון חבות המעביד בפיצויי פיטורים.

2. השתתפות העובד בשיעור 5.5% שינוכו ממשכורתו החודשית.

ב. משכורת חודשית לעניין זה : _______________________ .

 

10. ארגון עובדים

 

שם ארגון העובדים _____________________ .

מען לפניה לארגון _______________________ .

סעיף זה יחול רק לגבי מעביד שהוא או שארגון מעבידים שהוא חבר בו, צד להסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הסכמים קיבוציים, המסדיר את תנאי העבודה של העובד.

 

11. שמירת זכויות

אין באמור הודעה זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

 

________________    _____________     ________________

תאריך קבלת ההודעה         חתימת העובד              חתימת המעביד

 

1. בהתאם לחוק הודעה לעובד על המעביד למסור לעובד הודעה זו תוך 30 ימים מיום

תחילת עבודתו של העובד אצלו.

עובד שהתחיל לעבוד לפני יום 21.6.2002 יקבל הודעה כאמור, תוף 30 ימים מהיום

שידרוש זאת ממעבידו בכתב.

2. על פי סעיף 9 לחוק הגנת השכר, שכר העבודה ישולם לכל המאוחר ב- 9 לחודש.

3. החל מיום 1.7.2000 קוצר שבוע העבודה ל- 43 שעות שבועיות.

4. בהתאם לסעיף 7 לחוק שעות עבודה ומנוחה, שעות המנוחה השבועיות הן לפחות 36

שעות רצופות בשבוע, כאשר לגבי יהודי תכלול המנוחה השבועית את יום השבת, ולגבי

מי שאינו יהודי תכלול המנוחה השבועית את יום שבת או יום ראשון, או יום שישי, הכל

לפי המקובל עליו.

5. אם התחיל המעביד בפועל את התשלומים לאחר מסירת ההודעה, ימסור על כך הודעה נפרדת

לעובד.

 

המידע הנ״ל באדיבות מיכה אזולאי, רו״ח – www.azoulay.co.il

 
אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית.

המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.