דיווח חצי שנתי ותשלום מקדמות בגין רווחים בשוק ההון

תאריך: _____________

אל: פקיד שומה _________________

 

הנדון: דיווח חצי שנתי ותשלום מקדמות בגין רווחים בשוק ההון

 

להלן פירוט בגין רווח הון לעסקאות הוניות בני”ע סחירים.

הדיווח מתייחס אך ורק לני”ע אשר מהם לא נוכה מלוא המס במקור.

 

להלן פרוט הסכומים לעסקאות שבוצעו בין 1 ביולי 2020 ועד 31 בדצמבר 2020.

 

  • סך התמורה מכל המכירות שבוצעו בתקופה האמורה לעיל ________________₪. 
  • סך כל הרווחים מני”ע שנמכרו בתקופה האמורה לעיל __________________ ₪. 
  • סך כל ההפסדים מני”ע שנמכרו בתקופה האמורה לעיל _________________  ₪. 
  • סך הרווח או ההפסד נטו (לאחר קיזוז ההפסדים לפי שיעורי המס) __________ ₪. 
  • סכום המקדמה לתשלום בהסתמך על הדיווח הנ”ל הינו __________________₪.

 

שם החברה/נישום _____________________

מספר תיק במס הכנסה __________________

 

__________________

  חתימת החברה/נישום