התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מתחרות בלתי הוגנת

הצהרה

התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מתחרות בלתי הוגנת

אני הח”מ : ______________

הגר ב: ________ ת”ז מס’ : _________.
הממלא תפקיד של: _________________.

בחברת: _____________ (להלן “החברה”)

מצהיר בזה ומתחייב כדלקמן:

1. לא לגלות ו/או למסור ו/או להעביר לכל אדם ו/או גוף בין בצורה ישירה ובין בצורה
עקיפה כל מידע ו/או ידע לרבות סודות מקצועיים ועסקיים השייכים ו/או הנובעים
ו/או המתייחסים לחברה או לתפקידי אשר יגיעו לידיעתי בין בצורה ישירה ובין
בצורה עקיפה תוך כדי עבודתי בחברה או עבורם , וכן לא להשתמש בהם
לטובתי או לטובת צד ג’ כל שהוא.

2. להחזיר לחברה ערב סיום עבודתי אצלם, את כל המסמכים ו/או תצלומים ו/או
העתקים שלהם לרבות דוחות, מכתבים, תרשימים וכל חומר אחר השייך לחברה
או מתייחס אליהם בצורה ישירה או עקיפה (להלן- “המסמכים”) שיימצאו בידי ו/או
ברשותי ו/או בשליטתי, ולא לשמור ולא לאפשר לאף אדם לראות, לצלם, להעתיק, או
לעשות כל שימוש אחר במסמכים אלו.

3. לא לעבוד או לעסוק כשכיר או עצמאי, יועץ או שותף, גלוי או סמוי , בין בצורה ישירה
ובין בצורה עקיפה בכל עיסוק שהינו מקביל לתחומי העיסוק המקצועי של החברה או מתחרה
בהם וזאת במשך כל תקופת העסקתי על ידי החברה.

4. למען מנוע ספק מוסכם ומוצהר שלא יהא באמור לעיל בכדי למנוע בעדי לאחר סיום
עבודתי אצל החברה , להיות מועסק על ידי חברה אחרת וזאת
בתנאי שלא אטפל בפניה ללקוחות או למי שהיו לקוחות של החברה בתקופה של
ששה חדשים לפני פרישתי מהחברה.

5. התחייבויותי המפורטות בסעיף 1 לעיל אינן מוגבלות בזמן ותעמודנה בעינן לתמיד.

6. לצורך מסמך זה הגדרת “חברה” כולל גם חברת בת, חברה/שותפות שלובה או תאגיד
אחר הקיים או שיוקם בעתיד תוך כדי עבודתי אצל החברה, אשר אחד או יותר מבעלי
מניותיו/שותפים אצל החברה.

ולראיה באו הצדדים על החתום

תאריך ______________

חתימת העובד_______________

ת”ז מס’:__________________

כתובת :___________________

עד לחתימה _________________

 

המידע הנ״ל באדיבות מיכה אזולאי, רו״ח – www.azoulay.co.il

 

 

אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית.

המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.