“מיסוי ירוק” – הטבות מס בגין שימוש במתקנים להפקת אנרגיה סולארית

 יוני 2012

אל: סמנכ”ל כספים / חשב / מנהל חשבונות ראשי

 

הנדון: “מיסוי ירוק” – הטבות מס (פחת מואץ) בגין שימוש במתקנים להפקת אנרגיה באמצעות אנרגיית השמש

 

* ביום 24 במאי 2010 פורסם ברשומות תיקון לתקנות מס הכנסה (פחת), 1941 (להלן: “התקנות” או “התיקון”) במסגרתו עודכנו התקנות לגבי מתקנים העושים שימוש באנרגיה חלופית.
* עדכון התקנות הינו חלק מרפורמת המיסוי הירוק אשר מיושמת במגוון תחומים לאחרונה (כדוגמת הרפורמה בשווי השימוש בכלי רכב שנכנסה לתוקף ביום 1 בינואר 2012.

* בהתאם לתיקון, תינתן הטבת מס בדרך של פחת מואץ בשיעור של 25% על המתקנים המפורטים להלן, אשר עושים שימוש באנרגיית השמש:
א. מתקן לחימום מים באמצעות אנרגיית השמש: וכן,
ב. מתקן ליצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש, העושה שימוש בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או בטכנולוגיה סולאר-תרמית (להלן: “מתקן לייצור חשמל”).
התיקון מפרט את הגדרת הטכונולוגיות הפוטו-וולטאית והסולאר-תרמית כלהלן:
א. טכנולוגיה פוטו-וולטאית – טכנולוגיה לייצור חשמל ישירות מאור השמש באמצעות
קולטי שמש וממיר זרם.
ב. טכנולוגיה סולאר-תרמית-טכנולוגיה לייצור חשמל הנעזרת באור השמש לחימום נוזל
והפיכתו לקיטור מניע טורבינה.

*תחולת התיקון
התקנות חדשות יחולו באופן רטרואקטיבי, וניתן לקבל את הטבת הפחת האמורה לעיל החל מיום ה- 1 בינואר 2009.
לגבי מתקן לייצור חשמל, נקבעה מגבלה באשר לתקופת ההטבה, כך שהטבת המס תינתן עבור מפעל לייצור חשמל, שיום הפעלתו חל בתקופה שבין ה-1 בינואר 2009 ועד ל-31 בדצמבר 2013 בלבד.

 

המידע הנ״ל באדיבות מיכה אזולאי, רו״ח – www.azoulay.co.il

 

 

אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית.

המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.