מענק לעידוד תעסוקה – זכאות ואופן הגשת הבקשה

8 ביולי 2020

אל:

סמנכ”ל/ית כספים , חשב/ת חברה, מנהל/ת חשבונות, חשב/ב שכר

 

מענק לעידוד תעסוקה – זכאות ואופן הגשת הבקשה

 

ביום 16.6.2020 פורסם “חוק מענק לעידוד תעסוקה” המעניק תמריץ כספי למעסיקים שהחזירו עובדים מחל”ת החל מחודש אפריל ועד אוקטובר 2020.

גובה המענק בגין החזרת עובדים בחודשים אפריל – מאי הינו 3,500 ₪ עבור כל עובד.

גובה המענק בגין החזרת עובדים בחודשים יוני – יולי הינו 7,500 ₪ עבוד כל עובד.

גובה המענק בגין החזרת עובדים בחודשים אוגוסט – אוקטובר הינו בטווח יורד בסך 5,625 ₪ – 1,875 ₪ עבוד כל עובד.

המענק ישולם ב – 4 תשלומים שווים בגין העסקת העובד בכל אחד מהחודשים יוני עד ספטמבר 2020.

המועד הראשון להגשת בקשה למענק הינו 16.7.2020. 

הבקשה תוגש בגין כל חודש העסקה בנפרד, ולא יאוחר מ – 60 ימים מתום החודש בגינו מבוקש המענק ( למשל, בקשה עבור יוני תוגש עד ליום 31.8.2020 )

המעסיק יגיש את הבקשה באתר האינטרנט של שירות התעסוקה. זכאות המעסיק תיקבע בתוך 21 ימים מיום הבקשה. לאחר אישור המענק תשלומו יבוצע ע”י רשות המיסים לחשבון הבנק של המעסיק.

תנאי נוסף לאישור הבקשה הוא שהעובד שבעדו מבוקש המענק יגיש הצהרה באתר האינטרנט של שירות התעסוקה.

תנאי זכאות של המעסיק למענק

בהתקיים התנאים הבאים:

– עסק אשר נפתח לפני 29.2.2020 ולא נסגר לפני 31.5.2020 ( ייבחן לפי פתיחה וסגירת תיק ניכויים ).

– ניהול ספרים לשנת המס 2019 כדין.

מיהו “עובד מזכה”

עובד המשתכר לפחות 3,300 ₪ בחודש בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

– מלאו לעובד 18 שנים והוא פוטר או הוצא לחל”ת בחודשים מרץ – אפריל 2020, ועבד אצל המעסיק בחודש פברואר 2020 ( תקף גם לעובד שהיה בתקופת לידה או הורות בחודשים אלו ).

– מלאו לעובד 18 שנים והוא נרשם כדורש עבודה בלשכת התעסוקה מינואר עד פברואר 2020, והוא לא עבד ממועד רישומו ועד ליום 30.4.2020.

– העובד זכאי למענק הסתגלות לבני 67 ומעלה, בעד חודש מאי 2020.

– העובד זכאי לדמי אבטלה בעד חודש מאי 2020.

– העובד זכאי לגמלת הבטחת הכנסה בעד חודש מאי 2020.

 

מיהו “עובד לא מזכה”

בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

– העובד הינו המעסיק או קרובו של המעסיק , שעבד אצלו לראשונה החל מיום 1.3.2020.

– העובד הינו בעל שליטה בתאגיד, מנהל התאגיד או קרוב של אלה ( בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אחים וילדיהם, גיס/ה דוד/ה וילדיהם, חם/ה, נכד/ה.

– העובד הינו עובד זר.

– עובד אשר שולמו בגינו כספים לצורך הכשרה מקצועית או עידוד תעסוקה בעד החודש שבשלו מתבקש המענק.

תשלום המענק

המעסיק רשאי לבחור בכל אחת משתי החלופות שלהלן:

חלופה א:

מענק בסך 3,500 ₪ : ב – 4 תשלומים בסך 875 ₪ כל תשלום בגין חודשים יוני – ספטמבר 2020:

– העובד חזר לעבוד החל מה – 19.4.2020 ועד ה – 30.4.2020 .

– העובד חזר לעבוד החל מחודש מאי 2020 .

מענק בסך 7,500 ₪ : ב – 4 תשלומים בסך 1,875 ₪ כל תשלום בגין חודשים יוני – ספטמבר 2020:

– העובד חזר לעבוד החל מחודשים יוני, יולי, אוגוסט או ספטמבר 2020.

– בחודש הראשון להעסקתו העובד החל לעבוד לא יאוחר מה – 15 לאותו חודש ועבד עד תום אותו חודש בו החל לעבוד.

חלופה ב:

מענק בסך 7,500 ₪ : ב – 4 תשלומים בסך 1,875 ₪ כל תשלום בגין חודשים יולי – אוקטובר 2020:

– העובד חזר לעבוד החל מחודשים יולי, אוגוסט, ספטמבר או אוקטובר 2020.

– בחודש הראשון להעסקתו העובד החל לעבוד לא יאוחר מה – 15 לאותו חודש ועבד עד תום אותו חודש בו החל לעבוד.

 

סמנכ”לי כספים, חשבים, מנהלי חשבונות, חשבי שכר

להלן הוראות לאופן הגשת הבקשה לקבלת המענק

יש להגיש את הבקשה כל חודש בנפרד עבור אותו חודש עבורו מתבקש המענק

 

אופן הגשת הבקשה לקבלת המענק

המעסיק יגיש את הבקשה באתר האינטרנט של לשכת התעסוקה לגבי כל אחד מהחודשים שלגביהם מתבקש המענק ולא יאוחר מ – 60 ימים מתום אותו חודש.

הצהרת המעסיק תכלול את הפרטים הבאים:

– מס’ חברה ומס’ תיק ניכויים

– קיומם של תנאי הזכאות למענק

– מצבת העובדים ומספר העובדים שפוטרו או הוצאו לחל”ת

– שם ומס’ תעודת זהות של העובד בעדו מבוקש המענק

– מועד תחילת העבודה אצל המעסיק

– שכרו של העובד לפחות בגובה השכר המזערי ( 3,300 ₪ )

– האם העובד מועסק במשרה מלאה או חלקית

– העובד לגביו מבוקש המענק אינו “עובד לא מזכה” ( לא בעל שליטה או קרוב )

– אישור פרטי חשבון הבנק

– פרטי חברת תוכנת השכר המספקת לו שירותים

הצהרת העובד

העובד יגיש הצהרה בנוגע למעסיקו ( במקרה של יותר ממעסיק אחד , עליו למלא הצהרה לגבי המעסיק המשלם את השכר הגבוה יותר ) שתכלול את הפרטים הבאים:

– שם ומספר תעודת זהות של העובד

– מועד תחילת העבודה אצל המעסיק

– שכרו החודשי הוא לפחות בגובה השכר המזערי ( 3,300 ₪ )

– מועסק במשרה מלאה או חלקית

– אינו עובד שאינו מזכה ( בעל שליטה או קרוב )

– לצרף לבקשה מסמכים המעידים על פיטוריו או הוצאתו לחל”ת בחודשים מרץ – אפריל 

– מס’ החברה ומס’ תיק ניכויים של החברה

 

  • מעסיק שמסר פרטים שאינם נכונים לגבי תנאי הזכאות – מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר שנה או קנס, ולגבי תאגיד – כפל קנס.

 

טבלאות להמחשת תשלום המענק

חלופה א:

בגין חודש הועסק בחודש אפריל הועסק בחודש מאי  הועסק בחודש יוני
מיום 19.4 ועד 30.4
יוני 875 875 1,875
יולי 875 875 1,875
אוגוסט 875 875 1,875
ספטמבר 875 875 1,875
סה”כ 3,500 3,500 7,500

 

חלופה ב:

בגין חודש הועסק בחודש הועסק בחודש הועסק בחודש הועסק בחודש
יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר
יולי 1,875
אוגוסט  1,875 1,875
ספטמבר  1,875 1,875 1,875
אוקטובר 1,875 1,875 1,875 1,875 
סה”כ 7,500 5,625 3,750 1,875 

 

המידע הנ”ל באדיבות משרד מיכה אזולאי, רו”ח  – www.azoulay.co.il

 

אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית. המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.