מענק לעצמאים ובעלי שליטה – פעימה שנייה

27.4.2020

אל:

מנכ”ל החברה

סמנכ”ל כספים

חשב החברה

חשב שכר

מנהלי חשבונות

הנדון: מענק לעצמאים ובעלי שליטה – פעימה שנייה

בהמשך לפעימה הראשונה ששולמה בחודש אפריל, יועבר מענק סיוע לעצמאים שהיקף פעילותם ירד בשיעור של 25% לפחות בחודשים מרץ-יוני 2020 לעומת מרץ-יוני 2019.
( ככל שיתברר כי לא פחתו המחזורים כאמור, יידרש העוסק להחזיר את המענק ) .
המענק יהיה בשיעור של 70% מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת, ועד לתקרה בסכום של 10,500 ₪ .
בני זוג עצמאיים – זכאים לקבל פיצוי, כל אחד בהתאם לתקרת ההכנסות האישיות שלו ( ללא תקרת סך הכנסות התא המשפחתי )
למענק זה זכאים גם שכירים בעלי שליטה.
ניתן להגיש בקשות למענק דרך אתר רשות המיסים החל מיום 3.5.2020 .
הבקשה למענק תאושר תוך 5 ימים מיום הגשתה ותשולם בתוך 5 ימים מיום אישורה.

תנאי סף לעצמאים
1. עוסק פטור או עוסק מורשה בלבד
2. גיל העוסק – מלאו לו 20 שנה בשנת 2019
3. העסק היה פעיל ביום 29.2.20
4. סך הכנסתו החייבת והפטורה בשנת 2018 לא עלה על 1 מיליון ₪ ( לפני קיזוז הפסדים )
5. אם העסק נפתח בתקופה 1.1.2019 – 1.10.2019 או נפתח בשנת 2018 והיה הפסד בשנה זו, תיבחן זכאותו לפיצוי לפי דוח 2019 ובתנאי שיוגש דוח שנתי עד 12.7.20
6. הכנסתו החייבת הממוצעת מעסק בשנת 2018 ( או 2019 כאמור בסעיף 5 ) לא פחתה מ – 714 ₪ לחודש.

תנאי סף לבעלי שליטה
1. בעל השליטה מוגדר בביטוח לאומי כשכיר בעל שליטה ( ולכן נמנעה ממנו זכות לדמי אבטלה )
2. גיל בעל השליטה – מלאו לו 20 שנה בשנת 2019.
3. מחזיק במניות בחברה שבשליטת 5 אנשים לכל היותר.
4. קיבל שכר בחברה בה הוא בעל שליטה ב – 6 החודשים שקדמו למרץ 2020.
5. סך הכנסתה החייבת של החברה * שיעור האחזקה + כלל הכנסותיו של בעל השליטה < 1 מיליון ₪ בשנת 2018
6. השכר הממוצע של בעל השליטה בשנת 2018 לא פחת מ – 714 ₪ לחודש ( חברה שהחלה פעילותה בשנת 2018 או לא שולם שכר בשנה זו או החברה נפתחה בתקופה 1.1.2019 – 1.10.2019 – ההכנסה תחולק במס’ חודשי הפעילות והזכאות תיבחן לפי דוח 2019 ובתנאי שיוגש דוח שנתי עד 12.7.20 )
7. מחזור החברה ירד בשיעור של 25% לפחות בחודשים מרץ-יוני 2020 לעומת מרץ-יוני 2019

גובה המענק לבעל שליטה
מענק בסך 70% מהשכר החודשי הממוצע בשנת 2018 ( או 2019 כאמור לעיל ) ועד לתקרה של 10,500 ₪.

המידע הנ”ל באדיבות משרד מיכה אזולאי, רו”ח – www.azoulay.co.il

אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית. המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע