שווי שימוש ברכב – תביעה ייצוגית

30.4.2020

אל: מנכ”לים/ סמנכ”לי כספים/ חשבים/ חשבי שכר/ מנהלי חשבונות

הנדון: שווי שימוש ברכב – תביעה ייצוגית

תאריך 2.4.2020 פרסמה רשות המיסים חוזר בנושא זקיפת שווי שימוש ברכב בתקופת משבר הקורונה לגבי עובדים בחל”ת, לפיו הוחלט להקל ולקבוע כי עובד שיצא לחל”ת בעקבות משבר הקורונה והחזיר את הרכב שהוצמד לו למעסיק – ייזקף שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותו.

לפני כשבועיים הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד רשות המיסים וכנגד המוסד לביטוח לאומי בנושא הנ”ל בתקופה של תקנות לשעת חירום ואיסור על יציאה מהבית, למעט לצרכים חיוניים.

בבקשה מפורט מדוע אין לחייב את העובדים בגין שווי שימוש ברכב בתקופה המתחילה ביום 22.3.2020 ותסתיים עם ביטול התקנות לשעת חירום, וזאת בטענה כי “נמנעה מהם כתוצאה מאותה החלטה שלטונית, היכולת לעשות שימוש פרטי ברכב המעסיק, באופן שיש בו כדי לשלול את החובה לזקיפת הכנסה נוספת בגין הצמדת רכב כאמור”.

בניגוד לתביעה ייצוגית רגילה , שמוגשת תביעה נגד רשות, קיימת לרשות פריבילגיה מיוחדת והיא להודיע , תוך 90 ימים, כי היא מקבלת את התביעה וחדלה לדרוש כספים נשוא התביעה. במקרה כזה, הנקרא בלשון החוק “חדילה”, התביעה “נופלת” והרשות לא נדרשת להחזיר את הכספים שהיא גבתה, עד למועד הודעת החדילה.

במקרה כזה ,בו הרשות תחליט להודיע על חדילה, מי שדיווח ושילם את מלוא שווי השימוש ברכב על פי עמדת רשות המיסים, יצאו נפסדים , שכן הם לא יהיו זכאים להחזר הכספים ששילמו.

במקרה בו הרשות לא תודיע על חדילה, ובית המשפט יצטרך להכריע בנושא, לא יהיה שוני בין מי שדיווח ושילם את מלוא שווי הרכב לבין מי שלא דיווח ושילם, בין אם תתקבל התביעה – יוחזרו הכספים למי ששילם ביתר, ובין אם תידחה התביעה – כל מי שלא שילם יידרש לשלם את החוב ( הכל בתוספת ריבית והצמדה ).

מנכ”לים/ סמנכ”לי כספים/ חשבים/ חשבי שכר/ מנהלי חשבונות

אין בחוזר זה משום המלצה כלשהי לפעול בדרך זו או אחרת , וכל מטרת חוזר זה היא ליידע אתכם על התביעה והשלכותיה כאמור לעיל, כדי שתוכלו לקחת זאת בחשבון בבואכם לדווח על משכורות חודש אפריל.

יתרה מכך, אני ממליץ למי שנוקט בגישה שונה מעמדת רשות המיסים כפי שפורסמה בחוזר מיום 2.4.2020, לתת על כך דיווח לרשות המיסים ( במקרה כזה, בעוד 90 יום נדע אם ניתנה הודעת חדילה אם לאו, ככל ולא תינתן הודעת חדילה, ניתן יהיה להגיש דוח מתקן ולשלם את הנדרש, ואז במקרה בו התביעה תתקבל יוחזר עודף התשלום ).

המידע הנ”ל באדיבות משרד מיכה אזולאי, רו”ח – www.azoulay.co.il

אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית. המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע