שווי שימוש רכב וניכוי הוצאות רכב

                                                                                                                            יולי 2017

 

 

אל:

חשב החברה

מנהלי חשבונות

חשבי שכר

 

הנדון: קילומטראז’ של מיסוי – שווי שימוש רכב וניכוי הוצאות רכב

 

דברי פתיחה

הגדרות ה”רכב” בפקודה ובתקנות הרכב הינן בעלות השלכות רבות, לעניין:

  • שווי שימוש ברכב צמוד
  • ניכוי הוצאות אחזקת רכב
  • היבטי מע”מ

לכן, יש חשיבות בהבנת ההגדרות ובאבחנה בין סוגי כלי הרכב השונים.

 

הגדרות

לנוחיותכם, להלן תרשים המפרט את סוגי הרכב לעניין תקנות מס הכנסה:

רכב הכלול בתקנות הרכב[1]

רכב מחוץ לתקנות הרכב

-רכב פרטי

-רכב מסחרי

-רכב להשכרה קצרת מועד

-רכב לימודי נהיגה

-ג’יפ -אופנוע L3 שנפח מנועו עולה על 125 סמ”ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס.

– רכב ציבורי: אוטובוס

-רכב במשקל 3.5 טון ומעלה.

-רכב עבודה: מערבל בטון, רכב גרר, רכב אשפה, וכו’.

-אופנוע L1,L2 שנפח מנועו עד 125 סמ”ק והספק מנועו עד 33 כוח סוס, קטנוע, אופניים. -רכב תפעולי: ראה הגדרה למטה.

 

“רכב תפעולי” הינו אחד מאלה:

1) הרכב הוא רכב ביטחון, כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ”א-1961, המשמש בפעילות מבצעית או ביטחונית בלבד;

2) רכב מאגר –  הרכב לא הועמד לרשות עובד כלשהו של המעביד, הוא משמש רק לצורכי המעביד. מקום העיסוק של המעביד – אינו בבית מגוריו ובתום שעות העבודה הרכב אינו יוצא מחוץ למקום העיסוק (ראה גם הרחבה חשובה בהמשך).

 

1. שווי שימוש ברכב צמוד

רכב הכלול בתקנות רכב

סעיף 2(2)(ב) לפקודה הסמיך את שר האוצר לקבוע שוויו של שימוש ברכב שהועמד לרשות העובד ובהתאם הותקנו תקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב) התשמ”ז-1987. התקנות חלות רק על רכב הכלול בתקנות רכב.

שווי שימוש הוא סכום שנזקף להכנסתו של עובד שקיבל רכב ממעבידו. סכום זה מהווה שווי כספי של טובת ההנאה הגלומה בשימוש הפרטי ברכב. בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010, מחושב שווי השימוש כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש. שיעורי שווי השימוש החודשי הנו 2.48%.

 

רכב מחוץ לתקנות רכב

מדובר במקרה בו המעביד העמיד לרשות עובדו רכב שלא נכלל במסגרת תקנות הרכב ואז יש לקבוע את סכום שווי השימוש ברכב על סמך אומדן, לאחר בחינת מידת השימוש ברכב למטרות פרטיות.

 

שווי שימוש ברכב מאגר

כאמור לעיל, רכב מאגר הינו רכב אשר נמצא מחוץ לתקנות הרכב.

ביום 21 באוקטובר 2014 פורסמה הנחיה מקצועית בנושא מיסוי שווי שימוש ברכבי מאגר/איגום של מעביד, הדן בהקלות בנושא מיסוי שווי השימוש ברכבי מאגר שהשימוש בהם נועד לפעילויות שוטפות של המעביד ואשר אינם מוקצים לעובדים כלשהם, ובתנאי שלא הוצמדו רכבים אחרים לאותם עובדים.

ההקלות שאושרו על ידי רשות המיסים במסגרת הנחיה זו הינן:

אם הרכב נותר בידי העובד ללילה לצורך חניה בביתו באופן חד פעמי בחודש, ביום שבו העובד עבד עד שעות הלילה, (לא בסופי שבוע החל מיום ה’ בערב), באופן אקראי ולא שיטתי – אין צורך לזקוף שווי לעובד.

במקרה של שימוש ברכב מאגר יותר מפעם אחת בחודש, שלא נותר בידי העובד לסוף השבוע, יש לזקוף שווי יחסי על פי היחס שבין מספר הימים שהרכב נותר ברשות העובד ללילה לבין מספר הימים בחודש (30 יום) ובלבד שהתקיימו מספר תנאים.

 

 

 

2. ניכוי הוצאות אחזקת רכב

רכב הכלול בתקנות הרכב

הוצאות רכב בשל רכב שהמעביד העמיד לרשות עובדו ואשר נזקף בגינו שווי שימוש מלא, תותרנה בניכוי במלואן.

הוצאות רכב בשל רכב שהמעביד לא העמיד לרשות עובדו (למעט רכב תפעולי, אשר לא כלול בתקנות רכב), תותרנה בניכוי לפי הגבוה מבין: הוצאות החזקת הרכב בניכוי שווי שימוש ברכב ו – 45% מההוצאות (באופנוע הכלול בתקנות – 25% במקום 45%).

 

רכב מחוץ לתקנות הרכב

הוצאות רכב תותרנה בניכוי על סמך העקרונות הקבועים בסעיף 17 לפקודת מס הכנסה (סעיף מהותי שבעיקרו יש להכיר בהוצאות על בסיס התרומה ביצירת הכנסה).

בפרקטיקה, ההוצאות מוכרות במלואן, אלא אם כן אנו סבורים שיש קושי בייחוס חלק מההוצאות כהוצאות שתורמות ביצירת הכנסה.

 

עצמאים

רכב הכלול בתקנות הרכב

עבור רכב המשמש בעל עסק עצמאי (אינו שכיר ואינו חברה), תותרנה ההוצאות לפי הגבוה מבין:

  • סך הוצאות הרכב, בניכוי סכום הנקוב כשווי השימוש הפרטי ברכב לפי תקנות שווי רכב.
  • 45% מהוצאות החזקת הרכב (לגבי אופנוע שסיווגו L3 – 25% מהוצאות החזקתו; אוטובוסים ציבוריים ומוניות – 90%; רכבי סיור ורכבים מדבריים – 80%; רכבים להוראת נהיגה – 77.5%-68%).

 

רכב מחוץ לתקנות הרכב

ראה התייחסות זהה לעניין חברה, כמתואר לעיל.

 

הוצאות חניה:

הוצאות חניה שאינן במקום עיסוקו של הנישום, יבוצע לגביהן “תאום הוצאות רכב” כאמור, וזאת בהתאם להוראות התקנות הנ”ל.

כמו כן, עמדת רשות המיסים הינה לא לראות במקום חניה אשר מעניק מעביד לעובדו כטובת הנאה המחייבת זקיפת שווי לעובד, זאת בתנאי שהחניה הינה שטח שבבעלותו של המעביד או שהוא שוכר שטחים לצורכי חניה בעבור תשלום גלובלי, קבוע מראש, שאינו מושפע ממשך השימוש בחניה.

 

 

 

רישום מספר הק”מ:

לצורך התרת ניכוי ההוצאות בגין כלי-רכב פרטיים ומסחריים, יש לרשום את מספר הקילומטרים במד-האוץ בתום יום העסקים האחרון של שנת המס. יש לשמור נתונים אלה על מנת שיהוו בסיס לרישום מספר הקילומטרים בתחילת שנת המס הבאה.

נציין כי הוראה זאת הינה בנוסף להוראה המחייבת להתקין בכלי הרכב מכשיר מתאים למדידת מספר הק”מ.

 

הבהרה חשובה – יומן רכב

חישוב זקיפת שווי השימוש נקבע בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) כפי שמתואר לעיל. רשות המיסים לא תקבל חישובים המבוססים על יומני רכב (בין אם ידניים או ממוחשבים) ולא ניתן לקבל הפחתת מיסים על סמך חישובים אלו.

 

 

3. היבטי מע”מ

ככלל, מס תשומות על רכישה או על השכרת רכב פרטי אינו מותר בניכוי אלא בידי מי שנכנס לאחת מהקטגוריות המוגדרות באופן ספציפי בחוק מע”מ, כגון מי שעיסוקו מכירת רכב.

לעניין זה, רכב פרטי מוגדר ככולל רכב מסחרי שמשקלו הכולל אינו עולה על 3,500 ק”ג.

לגבי הוצאות תחזוקה, ניתן לקזז שני שליש או רבע ממס התשומות בהתאם ליחס השימוש. ככל שעיקר השימוש הינו לצורכי עסק, ככלל ניתן לנכות שני שליש מגובה מס התשומות. ככל שעיקר השימוש הינו לצרכים פרטיים (כגון נסיעה מהבית למקום העבודה) אזי ככלל ניתן לנכות רבע ממס התשומות. יצוין כי, בחשבונית ליסינג, על פי הוראת פרשנות 1/2002 מרכיב התחזוקה לא יעלה על 15% מסך החיוב בגין העסקה.

יצוין כי ניתן לבחון אפשרות לניכוי מס תשומות בהתאם לשיעור שימוש מדויק.

 

הערה:

חוזר זה רלוונטי בעיקר לחברות היי טק בהן נהוג לתת רכב צמוד לעובדים אשר בדרך כלל נושאים בעלויות שווי שימוש הרכב. במקרים מסוימים נוהג המעסיק לגלם את שווי השימוש (לספוג בעצמו את עלויות המס והביטוח הלאומי בגין השווי).

ישנם מקרים בהם עובדים מעדיפים לוותר על רכב צמוד בשל העלויות הגבוהות של שווי הרכב ולקבל כתחליף להטבה תוספת בשכר.

 

 

[1] לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ”ה-1995.

 

 

 

 

 

 

 

 

המידע הנ”ל באדיבות מיכה אזולאי, רו”ח  – www.azoulay.co.il

 

אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית.

המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.