תזכורת לדיווח לפקיד השומה על העברת עובדים

אל: חשבי שכר, מנהלי חשבונות

 

הנדון: תזכורת לדיווח לפקיד השומה על העברת עובדים שבוצעה בעבר בין מעסיקים
למעט העברה של עד 3 עובדים בשנה

 

חשבי שכר, מנהלי חשבונות האחראים על הפקת המשכורות בארגון, שימו לב:
חוזר מס הכנסה 6/2011, שדן ב”העברת עובדים ממעסיק למעסיק ו/או העברת הבעלות על קופת הגמל” (להלן:״החוזר״), כלל שינוי מהותי במדיניות רשות המיסים בכל הקשור להעברת עובדים בין מעסיקים תוך הפעלת סנקציות מהותיות על מעסיקים שלא יקפידו על דיווח העברות עובדים וקבלת אישור פקיד השומה כנדרש בחוזר, וזאת גם על העברות עובדים שבוצעו בעבר.
בנוסף, בין הדגשים המרכזיים של החוזר, ניתן לציין את הבאים:

  1. מועדי הגשת הבקשה לפקיד השומה – ככלל, לפחות 60 יום לפני מועד העברת עובדים נדרש המעסיק המעביר להגיש בקשה לפקיד השומה שלו לקבלת אישור להעברה (למעט העברה של עד 3 עובדים בשנה).
  2. כללים לגבי העברת עובדים ממעסיק אחד למשנהו – הבחנה בין העברת עובדים ממעסיק מעביר למעסיק קולט בשליטה זהה לבין מעבר עובד כאמור בין מעסיקים שאינם בשליטה זהה סכומים שיותרו/ לא יותרו כהוצאה למעסיק המעביר, סכומים שיוכרו/לא יוכרו כהכנסה בידי המעסיק הקולט, הטיפול בתשלומי השלמה וכיסוי לחבות פיצויים, הטיפול בהעברת עובדים אגב מכירת פעילות חייבת במס ועוד). ככלל, שליטה זהה הוגדרה בחוזר כשליטה במישרין או בעקיפין, של לפחות 90% מאמצעי השליטה הן במעסיק המעביר והן במעסיק הקולט, במשך שנה אחת ובלבד שמועד העברת העובדים נכלל תוך שנה כאמור.
  3. כללים לגבי פיצול קופה מרכזית לפיצויים לקופות אישיות על שם העובדים – הסדרת הפיצול באמצעות פניה וקבלת אישור מראש ממחלקת קופות גמל ברשות המיסים.

 

חשבי שכר, מנהלי חשבונות: אנא וודאו כי בחברתכם לא בוצעה בעבר העברת עובדים שטרם הוסדרה בדיווחים מול פקיד השומה.

 

 

המידע הנ״ל באדיבות מיכה אזולאי, רו״ח – www.azoulay.co.il

 

 

אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית.

המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.