תיקון מס’ 41 לחוק מס ערך מוסף – מיסוי שירותים על בסיס מזומן

אל:
חשב החברה
סמנכ”ל כספים

 

הנדון: תיקון מס’ 41 לחוק מס ערך מוסף – מיסוי שירותים על בסיס מזומן

 

להלן עיקרי התיקון לחוק:

פרק ו’ לחוק, קובע את מועד החיוב במס בעסקאות שונות. סיף 24 לחוק המתייחס ל”שירות”, קבע עד למועד התיקון כי בשירות חל חיוב במס עם נתינתו. במידה וניתן השירות חלקים חלקים, חל החיוב על כל חלק שניתן, ובשירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו, חל החיוב במס עם גמר נתינתו. הדבר גרם במקרים מסוימים לקשיים תזרימיים, שכן היה על נותני שירותים להנפיק חשבונית מס ולשלם את המס לפני קבלת התשלום מהלקוח.

לאור זאת, במסגרת התיקון לחוק, הוחלף הסעיף וכעת נקבע כי בשירות חל החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל (בסיס מוזמן).

בנוסף לכך, תוקן סעיף 29 לחוק ונקבע בסעיף 29(1א) לחוק כי בשירות שניתן על ידי עוסק שמחזור העסקאות שלו עולה על 15 מיליון ש”ח בשנה וחלה עליו חובה לנהל פנקסי חשבונות לפי תוספת י”א להוראות ניהול ספרים (נותני שירותים שאינם נופלים באף אחת מהתוספות האחרות שבהוראות ניהול ספרים), יחול החיוב עם נתינת השירות. עוד נקבע כי במידה וניתן השירות כאמור חלקים חלקים, יחול על כל חלק שניתן, ובשירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו, יחול החיוב לגבי כל סכום ששולם על חשבון התמורה, בעת תשלומו או עם גמר מתן השירות, לפי המוקדם. יש לציין כי שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להעלות את סכום מחזור העסקאות.

תחולתו של התיקון לחוק הינה רטרואקטיבית מיום 1 בינואר 2011.

התיקון כאמור לעיל, עשוי להקל על תזרים המזומנים של מספר ניכר של נותני שירותים וכן למנוע מלכתחילה היווצרות של תשלומי מע”מ בגין חובות אשר יהפכו לאבודים.

חשב החברה , סמנכ”ל כספים לתשומת לבכם:
למען הסר ספק , מובהר כי במידה והופקה חשבונית מס, יש לשלם את המע”מ בגינה גם אם טרם התקבל התשלום.

 

 

המידע הנ״ל באדיבות מיכה אזולאי, רו״ח – www.azoulay.co.il

 

 

אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית.

המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.