תמצית חוק מענק לעידוד תעסוקה

16.6.20

אל:

סמנכ”ל כספים, חשב החברה

מנהל חשבונות, חשב שכ

תמצית חוק מענק לעידוד תעסוקה

להלן תנאים והגדרות מי זכאי למענק:

תנאים בסיסיים
עובדים שהוצאו לחל”ת ביוזמת המעסיק לתקופה רצופה של 30 ימים לפחות

שכר מינימאלי של 3,300 ₪ לחודש לעובד

עסק אשר נפתח לפני 29.2.20 ולא נסגר לפני 31.5.20 ( ייבחן לפי פתיחה וסגירת תיק ניכויים )

עובד “מזכה”
מתקיימים לגבי העובד אחד מהדברים הבאים:

1. גיל העובד 18-67 והוא עומד באחד התנאים הבאים:
– נרשם כדורש עבודה בלשכת שירות התעסוקה בתקופה שבין 29.2.20 – 1.1.20 ולא עבד מיום רישומו ועד 30.4.20.
– פוטר, יצא לחופשת לידה או לחל”ת בתקופה שבין 30.4.20 – 1.3.20 , ועבד אצל אותו המעסיק בחודש פברואר 2020.
2. העובד זכאי לדמי אבטלה עבור חודש 5/20
3. העובד זכאי לגמלת הבטחת הכנסה או למענק הסתגלות מיוחד עבוד חודש 5/20

עובד “לא מזכה”
1. עובד שהוא עצמו המעסיק ( קרובי משפחה יהיו זכאים בתנאי שהועסקו בעסק עד סוף חודש פברואר 2020 ).
2. בתאגיד – בעל השליטה או קרובו, מנהל התאגיד או קרובו.
3. עובד זר.
4. שולם בעד העובד כספים להכשרה מקצועית או עידוד תעסוקה בעד החודש שבשלו מבוקש המענק.

תשלום המענק (בשל כל אחד מהחודשים יוני-ספטמבר 2020)

חזרה לעבודה בחודש אפריל/מאי
ישולם מענק חודשי בסך של 875 ₪ בעד כל עובד מזכה עבור כל אחד מהחודשים יוני עד ספטמבר

מתקיימים כל התנאים הבאים:

1. העובד הועסק אצל המעסיק במהלך אפריל ולא נכלל במצבת העובדים לחודש מרס 2020.
2. מועד תחילת עבודתו של העובד היה בתקופה שמיום 19.4.20 ועד 30.4.20.
או
1. העובד הועסק אצל המעסיק במהלך מאי והוא לא נכלל במצבת העובדים לחודש אפריל 2020.
2. מועד תחילת עבודתו של העובד היה בתקופה שמיום 1.5.20 ועד 15.5.20.

חזרה לעבודה אחרי חודש מאי
ישולם מענק חודשי בסך של 1,875 ₪ בעד כל עובד מזכה עבור כל אחד מהחודשים יוני עד ספטמבר או יולי עד אוקטובר

מתקיימים כל התנאים הבאים:

1. העובד הועסק אצל המעסיק במהלך יוני ולא נכלל במצבת העובדים לחודש מאי 2020 ( כולל עובדים שחזרו לעבודה באפריל ובמאי )
2. מועד תחילת עבודתו של העובד היה בתקופה שבין 31.5.20 – 27.5.20 , בחודשים יוני 2020, יולי 2020, אוגוסט 2020, ספטמבר 2020.
3.0מועד החזרה לעבודה יהיה לא יאוחר מה – 15 של אותו חודש ועבד אצל המעסיק ברציפות לפחות עד תום אותו חודש.

סמנכ”ל כספים, חשב החברה, מנהל חשבונות, חשב שכר

להלן אופן ההגשה:

הבקשה תכלול את הפרטים הבאים:

– מס’ ח.פ./ע.מ. ומס’ תיק ניכויים
– קיומם של תנאי הזכאות כפי שפורטו לעיל
– מצבת העובדים אצל המעסיק ומס’ העובדים שפוטרו או הוצאו לחל”ת
– שם העובד המזכה ופרטיו ( ת.ז., תחילת עבודה, שכר, משרה מלאה/חלקית )
– אישור פרטי חשבון בנק

המעסיק יגיש את הבקשה באתר האינטרנט של שירות התעסוקה. לאחר אישור המענק תשלומו יבוצע ע”י רשות המיסים לחשבון הבנק של המעסיק
העובד יצטרך להגיש הצהרה באתר האינטרנט של שירות התעסוקה

זכאות המעסיק תיקבע בתוך 21 ימים מיום ההגשה

הבקשה תוגש בגין כל חודש העסקה בנפרד, ולא יאוחר מ – 60 ימים מתום החודש בגינו מבוקש המענק ( למשל, בקשה עבור יולי תוגש עד ליום 29 בספטמבר )

עובד המועסק אצל מס’ מעסיקים, המענק ישולם למעסיק המשלם את השכר הגבוה יותר ( לפי הצהרת העובד )

המידע הנ”ל באדיבות משרד מיכה אזולאי, רו”ח – www.azoulay.co.il

אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית. המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.