[contact-form-7 id="1150" title="full jobs employeer"]

תקנון השימוש באתר

שם החברה:

בעברית – בוקיפר בע”מ

באנגלית – Bookkeeper Ltd.

מטרות החברה:

לעסוק בכל עיסוק חוקי, לרבות ובמיוחד עיסוק בתחום גיוס וכוח אדם להשמות בחברות וגופים שונים.

הגבלת אחריות:

בוקיפר בע”מ לא תהיה בשום שלב מעסיק/עובד של העובד/ים שהיא מפנה לחברות ו/או לגופים אחרים וכי החברות ו/או הגופים האחרים יהיו האחראים הבלעדיים לקליטתם של העובד/ים אשר מופנה/ים אליהם ולהענקת כל התנאים הנדרשים לעובד/ים, בהתאם לכל דין.

בשום שלב לא תשא בוקיפר בע”מ באחריות כלשהי כלפי המעסיק לגבי עובד/ים שהפנתה אליו, לרבות התנהגותו, מעשיו ו/או מחדליו.

אין במידע המופיע באתר זה משום חוות דעת או המלצה מקצועית.

המידע המופיע באתר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.

זכות קניין:

כל המידע והנתונים המופיעים באתר זה הינם רכושה הבלעדי של בוקיפר בע”מ.