עידכוני דיני עבודה

אוגוסט 2019

אל: חשבי שכר
מנהל/ת חשבונות

הנדון: עדכוני דיני עבודה

א. היעדרות עובד בתשעה באב

ככלל, צום תשעה באב אינו נחשב כיום חג על פי החוק.
החגים שנקבעו כימי מנוחה הם: שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של חג הסוכות, ראשון ושביעי של חג הפסח, חג השבועות ויום העצמאות.

יחד עם זאת, ישנם הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה , הקובעים כי עובדים יהיו זכאים להיעדר מעבודתם יום נוסף בתשלום ( יום בחירה ), בנוסף על ימי החג כאמור לעיל, ויום זה לא ינוכה מצבירת ימי החופשה העומדים לזכותם.
בנוסף, בהתאם לחוק חופשה שנתית, רשאי עובד לקחת יום אחד מימי החופשה להם הוא זכאי, באחד מהימים המנויים בתוספת, ובלבד שהודיע למעסיקו 30 ימים מראש. צום תשעה באב כלול בימים אלה.

לסיכום, עובד שאין לו זכות ליום בחירה נוסף, רשאי לקחת יום חופש על חשבון ימי החופשה להם הוא זכאי, בהודעה מראש למעסיק.
בכל מקרה אחר, תשעה באב הינו יום עבודה רגיל.

ב. תעסוקת אנשים עם מוגבלות – במגזר הפרטי

לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אדם עם מוגבלות הינו אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגנטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.

חוק השוויון אוסר על הפליה של אנשים עם מוגבלות מחמת מוגבלותם. אי מתן התאמות לצורך ביצוע התפקיד עלול להוות אף הוא הפליה בתעסוקה.

המעסיק חייב לספק התאמות במקום העבודה או בתפקיד, אשר יסייעו להשתלב במקום העבודה באופן מיטבי ושוויוני, לדוג’ – התאמת מבנה העבודה, הציוד, דרישות התפקיד, שעות העבודה, נהלי עבודה, חניה ועוד.
על העובד להצהיר על מוגבלות על פי הגדרת החוק ולהציג תעודות המעידות על כך.

מעסיק פרטי יכול לפנות למטה לשילוב אנשים עם מוגבלות במשרד העבודה והרווחה לשם קבלת סיוע במימון ההתאמות הדרושות.
מעסיק במגזר הפרטי המעסיק לפחות 100 עובדים, יפעל לקידום ייצוג הולם של לפחות 3% עובדים עם מוגבלות. כמו כן, עליו למנות אחראי לתחום זה. אין חובה על העובד לחשוף את מוגבלותו בפני המעסיק.

המידע הנ”ל באדיבות משרד מיכה אזולאי, רו”ח – www.azoulay.co.il
אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית. המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע
בוקיפר בע”מ