הקלות בחוק מע”מ – בסיס מזומן

אפריל 2012

אל:
סמנכ”ל כספים
חשב החברה
מנהל/ת חשבונות
מנהלת חשבונות לקוחות

 

 

הנדון: הקלות בחוק מע”מ – בסיס מזומן

 

 

ביום 21 במרס 2012, התקבל בכנסת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס’ 42 והוראת שעה), התשע”ב-2012 (להלן:”תיקון 42″). בעיקרו תיקון 42 בא להקל על ציבור העוסקים במשק, בעיקר בעלי עסקים קטנים, להלן נביא את השינויים העיקריים של התיקון:

1. על פי תיקון 42, עסקאות של מכירת טובין על ידי עוסק שחל עליו סעיף 2(ד) לתוספת א’ להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל”ג-1973 (להלן: “הוראות ניהול פנקסים”), קרי- יצרן שמחזור עסקו השנתי אינו עולה על 1,950,000 ₪ ובעסקו לא יותר מ-6 מועסקים, ידווחו במשך שנה, מיום פרסום תיקון 42, על בסיס מזומן, קרי עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל. להבדיל מהמצב שהיה עד כה, שבו כבר בעת ביצוע המכר חלה החובה לשלם את המע”מ.יוער, כי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך הוראה זו בתקופות נוספות.

2. בהתאם להוראות סעיף 24 לחוק מע”מ, במתן שירות חל החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל.
לכלל זה נקבע חריג בסעיף 29(א1) לחוק לפיו בשירות שניתן על ידי עוסק שמחזור העסקאות שלו עולה על 15 מיליון ₪ בשנה וחלה עליו החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי תוספת י”א להוראות ניהול פנקסי חשבונות, יחול החיוב במס עם נתינת השירות. במסגרת התיקון נקבע, כי מועד החיוב במס של עסקאות שירות שמחירן הושפע מיחסים מיוחדים, או שלא נקבע להן מחיר, או שהתמורה כולה או חלקה אינה בכסף, יהיה תמיד על בסיס מצטבר (עם מתן השירות).

3. במסגרת התיקון תוקן סעיף 46(א) לחוק מע”מ כך שהמועד להוצאת חשבונית מס יהיה תמיד תוך 14 יום ממועד החיוב במס, הן בעסקת מכר והן בעסקה של מתן שירות.

4. בנוסף, תוקן סעיף 47א’ לחוק מע”מ הקובע את זכותו וחובתו של עוסק מורשה להוציא לגבי עסקה חייבת במס חשבונית מס במקום חשבונית עסקה, וחייב הוא לעשות כן לפי דרישת הקונה. על פי תיקון 42, קונה לא יכול לדרוש חשבונית מס קודם לתשלום התמורה או חלקה, במידה והמועד לחיוב במס בשל העסקה הוא על בסיס מזומן (עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל).

5. במסגרת התיקון וכחלק מניסיונות רשות המסים להילחם בתופעה של העלמת עסקאות, הוכנסו מספר הכבדות ומגבלות. בין היתר, נקבע כי יוטל קנס בשיעור של 30% ממס התשומות שהוכר במסגרת שומה, למי שלא רשם חשבוניות מס בספרי חשבונותיו או ניהל ספרים בסטייה מהותית מהוראות חוק מע”מ או תקנות ניהול פנקסים.

 

 

המידע הנ״ל באדיבות מיכה אזולאי, רו״ח – www.azoulay.co.il

 

 

אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית.

המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.