תיקון 6 לחוק הודעה לעובד – חובת הודעה על הליכי מיון

הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) הקובעת כי לא ניתן להשאיר מועמד לעבודה באוויר וחובה על מעסיק שראיין מועמד לעבודה להודיע לו על סטאטוס מועמדתו והאם התפקיד עדין רלוונטי.
הוראות אלו לא יחולו בענף המסעדנות וכן אצל מעסיק המעסיק לא יותר מ – 25 עובדים ועל מועמד לעבודה שתקופת העבודה בה אינה עולה על שלושים ימים.
בהתאם לתיקון לחוק, נדרש המעביד לשלוח הודעות למועמד לעבודה שעבר ריאיון או מבחני התאמה אצל המעסיק או מי מטעמו, במקרים הבאים:
א. התקדמות הליכי מיון לעבודה, אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי מיון.
ב. אי קבלת המועמד לעבודה, שתישלח לא יאוחר מ – 14 ימים מיום קבלת אדם אחר לתפקיד לגביו החלו הליכי מיון.
את ההודעות יהיה רשאי המעסיק לשלוח גם באמצעי אלקטרוני, וההודעות יכללו את הפרטים הבאים:
א. שם המעסיק ושם המועמד לעבודה
ב. מועד תחילת הליכי המיון לעבודה (וזהות הגורם שמבצע את הליכי המיון אם זה אינו המעסיק).
ג. התפקיד או המשרה שלגביהם נערכים הליכי המיון.
ד. שמו של שולח ההודעה מטעם המעסיק ותפקידו.

נזכיר כי חוק הודעה לעובד קובע כי לבית הדין לעבודה אפשרות לקבוע פיצוי עונשי עד לסך של 15,000 ₪ למעביד המפר את הוראותיו, ואף פיצוי לדוגמא, גם אם לא נגרם לעובד או למועמד נזק של ממון.
התיקון לחוק פורסם ביום 16.12.2014 ותחולתו תהא מיום 30.1.2015, והודעה ראשונה על התקדמות הליכי מיון שהוחל בהם לפני יום התחילה וטרם התקבל אדם לעבודה לפיהם, תהא בתוך חודשיים מיום התחילה של החוק, קרי ביום 30.03.2015.

 

 

המידע הנ״ל באדיבות מיכה אזולאי, רו״ח – www.azoulay.co.il

 

 

אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית.

המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.